DON BOSCO´s SALESIANER I SVERIGE
Salesiansällskapetsämbetet i Rom www.sdb.org
Salesianer i Polen www.salezjanie.pl
Polska salesianer i världen www.misje.salezjanie.pl
Salesiansk Provins med. Säte i Pila www.sdb.pila.pl
Salesiansk www för ungdomar www.bosco.pl
Info om Salesianer i Polen www.bosco.mistrz.pl
Tidsskriften "Don Bosco" www.donbosco.salezjanie.pl